Pro podporu regenerace panelových domů v České republice funguje dlouhodobě několik dotačních titulů v rámci programů státní podpory, některé ve formě přímé dotace, některé jako nepřímá dotace úroků z komerčního úvěru.

Dotace obecně

Pro získání dotace z programů státní podpory je nutno splnit předepsaná kriteria podmínek programu a ani při splnění kritérií není dotace nároková.

Obce mohou poskytovat výhodný úvěr všem vlastnickým skupinám z obecních fondů rozvoje bydlení. Pouze teoretickou možností pro získání dotací jsou strukturální fondy Evropské unie, protože bydlení není z úrovně EU podporováno.

Dotace přímé

Regeneraci panelových domů podporují dva státní programy přímou finanční dotací:

1. Je to program Ministerstva pro místní rozvoj ( www.mmr.cz) určený výhradně pro opravy a sanace závažných závad na konstrukci panelového domu, které vedly až k havarijnímu stavu. Dotace poskytnutá v rámci tohoto programu není tedy v žádném případě nároková a proto varujeme všechny vlastníky- investory před různými nabídkami různých firem, jednotlivců či agentur, jejichž obsahem je "zajištění" nebo "obstarání", nebo "vyřízení" nebo dokonce "zprostředkování" dotace...

Program poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby

Vyhlašovatel programu:
Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl podpory:
Pomoc vlastníkům bytových domů a bytů postavených panelovou technologií konstrukčních soustav uvedených v příloze č.1 k tomuto programu, realizovaných v letech 1950 až 1990 při nezbytných opravách nejzávažnějších vad způsobujících havarijní stav bytového domu.

Příjemce podpory:
Příjemcem podpory jsou vlastníci bytových domů a bytů, tj. obce, bytová družstva a právnické osoby (právnickým osobám, v nichž má majetkovou účast stát, je dotace poskytnuta ve výši odpovídající procentnímu podílu základního jmění nestátní majetkové účasti k datu podání žádosti).

Předmět podpory:
Nezbytné opravy nebo zabezpečovací práce podle § 87 nebo § 94 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění, doložené nařízením stavebního úřadu. Nařízení stavebního úřadu se musí týkat nutnosti opravy vady či poruchy, na níž tento program umožňuje dotaci poskytnout.

Forma podpory:
Podpora má charakter přímé finanční dotace. Dotace může být použita pouze k úhradě nákladů, které budou vynaloženy v roce 2004 na provedení opravy uvedeného charakteru.

Dotace se poskytuje do výše maximálně 40 % rozpočtových nákladů uvedených v Registrační kartě objektu, maximálně však 45 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

Kompletní program :
Podpora oprav vad panelové bytové výstavby pro rok 2005

Aktuální informace na www.mmr.cz

2. Druhým dotačním titulem, který podporuje mimo jiné i regenarace panelových domů , je program ministerstva průmyslu a obchodu, který je vyhlašován prostřednictvím České energetické agentury. Tento program je zaměřen na úpory energie , podporuje zejména osvětu v této oblasti, provádění energetických auditů a v některých výjimečných případech také realizace stavebních úprav bytových domů, přičemž podmínkou je dodržení zásad Energetického auditu a dosažení předepsané výše procenta úspor. Další podmínkou je rovněž provedení rekonstrukce otopné soustavy domu. Ani tento program státní podpory není zdaleka nárokový a uděluje se pouze výjimečně pro regionálně zvlášť významné projekty...

Státní program podpory úspor energie

Vláda ČR svým usnesením č. 480/98 ze dne 8. července 1998 schválila koncepci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen Státní program). Cílem programu je především iniciace aktivit vedoucích k úsporám energie a snižování energetické náročnosti s minimalizací negativních ekologických dopadů při spotřebě i přeměně paliv a energie. Státní program je plně kompatibilní s postupy zemí EU. Jedná se o dlouhodobě osvědčený nástroj, který vytváří iniciační prostředí s konkrétními podmínkami rozvoje činností k trvalému snižování spotřeby energie. Státní program je rovněž v souladu se Státní politikou životního prostředí a Energetickou politikou. Lze konstatovat, že zkušenosti získané při realizaci Státního programu v jednotlivých letech byly velice užitečné při zpracování věcného záměru zákona o hospodaření energií

Aktuální informace na www.ceacr.cz

Dotace nepřímé

Jediný standardně použitelný - myšleno pro běžný solidní projekt regenerace panelového domu - program státní podpory v současné době je (bohužel s malým háčkem) program PANEL Státního fondu rozvoje bydlení ( www.sfrb.cz) . Jedná se o dotaci nepřímou, která činí 4 procentní body z úroku komerčního úvěru poskytnutého jednou z vyjmenovaných bank. Dotace je jedním ze tří prvků programu, kromě dotace poskytuje 70% jištění úvěru a poradenství prostřednictvím jmenovaných Poradenských středisek.

Háček tohoto programu spočívá v tom, že zatím stále nebylo ukončeno notifikační řízení u Evropské komise, kterému podléhá. V důsledku této skutečnosti program běží v tzv. režimu "de minimis" , což znamená, že je možné s jeho pomocí financovat projekty o rozsahu podpory do 100.000,- EUR.

Tento program je realizován ve své finanční části Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou ( http://www.cmzrb.cz).

Úplné znění programu:
Úplné znění programu naleznete v odkazu Program PANEL (www.cmzrb.cz).

Navazující produkty:
Záruka za bankovní úvěr v programu PANEL
(http://www.cmzrb.cz/app/produkty-a-sluzby/bankovni-zaruky/zaruka-za-bankovni-uver-PANEL.htm).

Dotace na úhradu úroků v programu PANEL
(http://www.cmzrb.cz/app/produkty-a-sluzby/dotace-na-uhradu-uroku/dotace-na-uhradu-uroku-PANEL.htm).

>Dotace obecní

Některé obce iniciativním způsobem podporují opravy panelových domů, které přešly do vlastnictví bývalých nájemníků... Jako příklad můžeme uvést Město Brno , které již několik let nabízí těmto subjektům zajímavý program podpory s možností vratky až 40% investovaných prostředků.

Dotace z EU

Konstatování: v současné době není znám v České republice způsob, jak dosáhnout podpory pro regeneraci panelových domů ze zdrojů EU ( strukturální fondy ).

V poslední době se mluví o iniciativě , kterou na evropské úrovni vyvíjí zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, ale také Svaz Českých a Moravských bytových družstev...

Citujeme (zdroj: MMR):
Možná budoucí podpora regenerace panelových sídlišť fondy EU Česká republika se postavila do čela zemí EU, které usilují o to, aby bylo možné podporovat regeneraci panelových sídlišť nejen z národních rozpočtů, ale také z evropských fondů. Důvodem je jednoznačně předejít sociálnímu vyloučení a zajistit opak - tj. sociální soudržnost ve všech částech měst, včetně těch, které jsou vznikem ghett přímo ohrožena - jak ukazují četné zkušenosti ze světa. Ministři EU zastávají názor, že by měly být pro rozvoj bydlení využity fondy EU, zejména pro spolufinancování regenerace bytového fondu, včetně panelových (výškových) budov především v nových členských státech EU ve Střední a Východní Evropě. Všichni ministři se v průběhu konference přiklonili k mému návrhu zkoumat a hledat možnost využití fondů EU podle stávajícího finančního rámce na podporu bydlení.

Ministři EU se také dohodli, že ministři ČR a Nizozemí zašlou jménem všech ministrů EU, v jejichž kompetenci je bytová politika, uvedený dopis a závěrečné komuniké. Cílem dopisu je právě informovat Evropskou komisi i Evropský Parlament, že je vhodné prozkoumat možnosti využití fondů EU na základě stávajících finančních rámců pro oblast bydlení. Evropská komise bude požádána o co nejrychlejší reakci.

Odborný náhled na možné dotace byl zpracován společností Centrum regenerace panelových domů.